Over ons

Lees op deze pagina meer over het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg dat uitvoering geeft aan de sector zorg van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed, waarmee wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen uit het klimaatakkoord en vervolg wordt gegeven aan de resultaten en lopende acties in de Green Deals Zorg. Onder branches staan branchepartijen en partners die het expertisecentrum ondersteunen.

Over het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum dat zich richt op CO2-emissiereductie in de zorgsector. Het EVZ wordt uitgevoerd door Stimular/MPZ en TNO in afstemming met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz.

Als één van de pijlers van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed zet het EVZ zich in om efficiënt en effectief te ondersteunen in de CO2-emissiereductie van zorggebouwen, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hiermee draagt het bij aan de overheidsdoelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren. Naast een reactieve rol haalt het ook actief de vraag op en verduidelijkt deze. Dit zal niet alleen binnen de zorgsector plaatsvinden maar ook via andere platforms en sectoren. Het EVZ ondersteunt de zorgsector onder andere door het opstellen van verduurzamingskaarten met gevalideerde informatie over verschillende CO2-emissiereducerende maatregelen, het verzorgen van innovatieworkshops, een centrale vraagbaak en het initiëren van onderzoek. Daarnaast helpt het expertisecentrum de sector bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten en biedt het een centraal punt met alle beschikbare en relevante informatie over CO2-emissiereductie in de zorg.

Over stichting stimular en MPZ

Stimular heeft jarenlange ervaring met advisering op het gebied van duurzaam en klimaatneutraal werken in de zorg en werkt hierin samen met kennis- en communicatiepartner Milieuplatform Zorgsector (MPZ), de branchevereniging voor duurzame zorg.

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Wij vertalen de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders. Wij willen de verduurzaming van bedrijven en organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen, onder andere op stimular.nl/doe-het-zelf. Ons doel is dat ondernemers en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen gericht op verduurzaming zijn. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, inspirerende samenwerking en heldere communicatie.

MPZ is een vereniging voor en door de zorg. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling, circulaire grondstoffen, enz.

over tno

Onderzoeksinstituut TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3200 professionals van TNO, dagelijks aan. De zorgsector en het ontwerpen, bouwen en onderhouden van kwalitatief goede zorggebouwen is een expertisegebied waar TNO van oudsher zeer actief in is.

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van veiligheid, financiën, patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheid tot het leveren van zo efficiënt mogelijke zorg. Hierbij speelt de gebouw- en installatiekwaliteit dan ook een grote rol en juist in deze complexe omgeving kan TNO u op vele vlakken van dienst zijn. De kwaliteit kan worden getoetst en verbeterd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en de prestaties van het binnenklimaat. Maar ook op het gebied van fysieke veiligheid en de bouwkundige functionaliteit. Door het geven van een second opinion op (ver)bouwplannen gebaseerd op de inbreng van kennis op het gebied van geldende wetgeving, richtlijnen en veldnormen kunnen wij u verder helpen met een duurzame, kwalitatief goede en veilige zorgomgeving.

Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken zorginstellingen, zorgkoepels en overheden alle jaren met TNO samen.

bijdragers

Lars Luscuere, MSc is consultant duurzaamheid en circulaire economie bij Stichting Stimular en focust op klimaatdoelen in de gebouwde omgeving. Hij leidde de ontwikkeling van materialenpaspoorten in het Europese BAMB -project en heeft ervaring in het samenwerken met diverse stakeholders bij het implementeren van duurzaamheid en circulariteit in de breedste zin van het woord. Zijn achtergrond is in Industrial Ecology.

Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van energie, duurzaamheid, installatietechniek en de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Daarnaast doet Roberto onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).

Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder. Ook is hij voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

Judith de Bree, adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular en Milieuplatform Zorgsector. Ze adviseert zorginstellingen bij de implementatie van de Milieuthermometer Zorg en het invullen van de routekaart CO2 reductie. Ze zorgt binnen het EVZ voor de ontwikkeling van de CO2 Reductietool Zorg.

Judith heeft een brede wetenschappelijke basis als MSc Biologie en is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit.


Joachim Koot doet bij TNO onderzoek naar gebouwfysica en heeft met name expertise in installatietechniek. Verlaging van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen heeft zijn interesse. Hij adviseert op dit gebied aan de zorgsector in het traject van het opstellen van portefeuilleroutekaarten.

Daarnaast is Joachim actief als onderzoeker op het gebied van warmtepompen. Hij test prestaties en optimaliseert met fabrikanten en kennispartijen de soft- en hardware van warmtepompen met het doel om efficiënte ruimteverwarming en warm-tapwaterbereiding mogelijk te maken.

Karin Kompatscher is onderzoeker bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van verduurzaming van zorggebouwen. Karin is na de afronding van haar Master Bouwfysica een PhD traject begonnen bij de leerstoel fysische aspecten van (historische) gebouwen. Tijdens deze periode is een verdieping gemaakt op het gebied van duurzame klimaatregelingen, geforceerde luchtstroming en conserveringscondities in gebouwen met strenge binnenklimaateisen.

In internationaal verband heeft ze meegewerkt aan Annex 68 van de International Energy Agency (IEA) waar luchtkwaliteit in bijna energie neutrale gebouwen (BENG) centraal stond. Deze brede en verdiepende kennis brengt ze nu met veel enthousiasme richting het zorgdomein.

Adriaan van Engelen, directeur Stichting Stimular en van vereniging Milieu Platform Zorgsector. Na de studie Werktuigbouwkunde volgde enkele jaren onderzoek en enkele jaren advieswerk waarna hij 27 jaar geleden bij Stimular aan de slag ging op het terrein van afvalpreventie, energiebesparing en milieuzorg bij bedrijven en instellingen.

In 2005 is hij gevraagd de vereniging MPZ te trekken en is zijn werkterrein in de branches metaal, garages, bouw, hout, kunststof voedingsmiddelen, enzovoorts langzaamaan steeds verder verschoven naar de zorgsector.

Stefan Van Heumen (Ir.) werkt als technisch consultant / onderzoeker bij de afdeling Building Physics & Systems van TNO. Hij richt zich daarbij vooral op de kritische technische infrastructuur van ziekenhuizen en zorginstellingen in relatie tot contamination control, patiëntveiligheid en duurzaamheid. Momenteel is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van zowel de sectorale als de portefeuille routekaarten voor verduurzaming van het zorgvastgoed en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Tot 2009 was hij werkzaam bij het College bouw zorginstellingen en daarvoor heeft hij na zijn studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven (1986-1992) tot 2001 zijn sporen verdiend in de uitvoering van complexe woning- en utiliteitsbouwprojecten.

Willemien Troelstra is al meer dan twintig jaar duurzaamheidsadviseur bij Stichting Stimular. Ze heeft een breed scala aan bedrijven doorgelicht en geadviseerd op het vlak van energiebesparing, milieuzorg en CO2-reductie en bredere duurzaamheidsdoelen. Ze heeft veel ervaring met het verzamelen en vertalen van informatie naar heldere adviezen en trainingen voor bedrijven. Ze heeft een achtergrond als fysicus, milieukundige en docent.

branches

De volgende brancheorganisaties zijn partner van en ondersteunen het expertisecentrum verduurzaming zorg.

De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.


De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. In projectgroepen werkt de vereniging aan kennisuitwisseling en -opbouw voor een duurzame bedrijfsvoering.

Over het Kennis- en Innovatieplatform

Het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het platform komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen ondersteunen.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), Kenniscentrum Sport, Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken samen binnen het platform. Zij willen gezamenlijk kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een gebouweigenaar of bestuurder van een zorginstelling heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub. Maar juist door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen de sectoren hun uitdagingen beter oppakken.

Links:

HET KLIMAATAKKOORD

Het expertisecentrum werkt als onderdeel van het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed aan de doelstellingen van het klimaatakkoord; 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050.

Meer informatie over het klimaatakkoord? Zie de website.

GREEN DEAL ZORG

De eerste Green Deal Zorg liep van 2015 tot en met 2018 met als doel om zorgaanbieders aan te sporen om te werken aan systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ruim 150 partijen sloten zich hierbij aan.

GREEN DEAL ZORG 2.0

Eind 2018 ondertekenden 132 partijen de 2e green deal; "Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst". In 2019 hebben tientallen nieuwe organisaties zich hierbij aangesloten en werken samen met brancheorganisaties, zorgverenigingen en VWS samen aan de ambitie voor onder andere 49% CO2-reductie in 2030 en een circulaire bedrijfsvoering.

Meer lezen? Zie ook https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/