Over ons

Lees op deze pagina meer over het expertisecentrum verduurzaming zorg dat uitvoering geeft aan de sector zorg van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed, waarmee wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen uit het klimaatakkoord en vervolg wordt gegeven aan de resultaten en lopende acties in de Green Deals Zorg. Onder branches staan branchepartijen en partners die het expertisecentrum ondersteunen.

OVER HET EXPERTISECENTRUM

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg waarvan het programma wordt afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en GGZ Nederland, en wordt ingevuld door Stichting Stimular/MPZ en TNO, richt zich specifiek op de zorg en draagt bij aan de doelstelling van het klimaatakkoord. Als één van de pijlers van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed zet het expertisecentrum zich in om efficiënt en effectief te ondersteunen in de CO2-emissiereductie van zorggebouwen, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hiermee draagt het bij aan de overheidsdoelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Het expertisecentrum acteert op basis van de behoefte van de sectoren. Naast een reactieve rol haalt het ook actief de vraag op en verduidelijkt deze. Dit zal niet alleen binnen de zorgsector plaatsvinden maar ook via andere platforms en sectoren. Het expertisecentrum ondersteunt de zorgsector onder anderen door het opstellen van factsheets met gevalideerde informatie over verschillende CO2-emissiereducerende maatregelen, het verzorgen van innovatieworkshops, een centrale vraagbaak en het initiëren van onderzoek. Daarnaast helpt het expertisecentrum de sector bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten en biedt het een centraal punt met alle beschikbare en relevante informatie over CO2-emissiereductie in de zorg.

OVER STICHTING STIMULAR

EN MPZ

Stimular heeft jarenlange ervaring met advisering op het gebied van duurzaam en klimaatneutraal werken in de zorg en werkt hierin samen met kennis- en communicatiepartner Milieuplatform Zorgsector (MPZ), de branchevereniging voor duurzame zorg.

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders. Het doel van Stichting Stimular is dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers.

MPZ is een vereniging voor en door de zorg. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling, circulaire grondstoffen, enz.

over tno

Onderzoeksinstituut TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3200 professionals van TNO, dagelijks aan. De zorgsector en het ontwerpen, bouwen en onderhouden van kwalitatief goede zorggebouwen is een expertisegebied waar TNO van oudsher zeer actief in is.

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van veiligheid, financiën, patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheid tot het leveren van zo efficiënt mogelijke zorg. Hierbij speelt de gebouw- en installatiekwaliteit dan ook een grote rol en juist in deze complexe omgeving kan TNO u op vele vlakken van dienst zijn. De kwaliteit kan worden getoetst en verbeterd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en de prestaties van het binnenklimaat. Maar ook op het gebied van fysieke veiligheid en de bouwkundige functionaliteit. Door het geven van een second opinion op (ver)bouwplannen gebaseerd op de inbreng van kennis op het gebied van geldende wetgeving, richtlijnen en veldnormen kunnen wij u verder helpen met een duurzame, kwalitatief goede en veilige zorgomgeving.

Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken zorginstellingen, zorgkoepels en overheden alle jaren met TNO samen.