Rekenmodel cure

Dit rekenmodel is gebruikt om de sectorale routekaarten cure en care door te rekenen. Met het model kunt u ook de globale lange termijn effecten van zowel de scenario’s uit de routekaart als een zelf samengesteld maatregelenpakket berekenen voor uw eigen vastgoedportefeuille. Zodoende kunt u snel inzicht krijgen in de ordegrootte van effecten van duurzaamheidsmaatregelen tussen nu en 2050.

Voor een gedetailleerde doorrekening van een zelf samengesteld maatregelenpakket, die rekening houdt met de specifieke gebouwkenmerken van uw portefeuille dient u een separate berekening te maken. In de sectorale routekaarten care en cure en de gebruikshandleiding zijn de standaard te selecteren scenario’s in detail beschreven. Ook rekent dit model de benodigde investeringen op globaal en indicatief niveau uit.

Voor het gebruik van het model is een handleiding opgesteld waarin de belangrijkste zaken zijn beschreven.