Nieuws en media

publicatie: 34 Erkende maatregelen toegelicht

Een door Stimular en MPZ ontwikkelde publicatie is toegevoegd aan de site van het expertisecentrum verduurzaming zorg: "34 Erkende Maatregelen Energiebesparing voor zelfstandig moment voor Ziekenhuizen en Zorginstellingen toegelicht". Deze publicatie geeft kort en bondige tekst en uitleg bij enkele van de meest relevante erkende maatregelen voor energiebesparing in de zorg.

Link naar de publicatie

Oproep contacten vastgoedmedewerkers

Het expertisecentrum verduurzaming zorg werkt eraan om zorgorganisaties te voorzien van praktische kennis voor energiebesparing en het werken met portefeuille-routekaarten voor CO2-reductie. Dit expertisecentrum is voortgekomen uit de Green Deal Zorg met het Rijk en wordt ondersteund door de zorgbranches. Hiermee wordt voor de sector praktische kennis voor de energietransitie bijeengebracht, ontwikkeld en ontsloten.

Om vastgoedmedewerkers van zorginstellingen van kennis te voorzien, en om voor de branche te achterhalen waar de zorgorganisaties behoefte aan hebben, bouwt het expertisecentrum aan een netwerk. De vraag aan zorginstellingen is om de contactgegevens van betrokken medewerkers bij het verduurzamen van vastgoed in deze korte vragenlijst beschikbaar willen stellen, en/of deze vragenlijst naar de relevante personen in de organisatie door te sturen. Meerdere personen kunnen zich opgeven.

Link naar de vragenlijst:

https://forms.gle/tpKUhvHLCbHowsps8

Verslag routekaartbijeenkomsten cure

Op 10 december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de verduurzaming van ziekenhuizen en het daarvoor opstellen van portefeuilleroutekaarten. Deze bijeenkomst was door de NVZ georganiseerd met een uitdagend programma. Een groot aantal ziekenhuizen was vertegenwoordigd op het niveau van facility manager, bouwdirecteur en milieu- en energiecoƶrdinator. Als eerst heeft Janneke Baars (NVZ) uiteengezet wat de relatie is tussen het Klimaatakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Daarnaast heeft ze aangegeven waarom het belangrijk is om portefeuilleroutekaarten op te stellen en dat hiervoor een handleiding wordt opgesteld. Deze handleiding wordt in een pilot met vijf ziekenhuizen verfijnd en zal eind januari 2020 beschikbaar komen voor de sector. De NVZ heeft de insteek dat zorginstellingen op basis van deze handleiding een eigen portefeuilleroutekaart opstellen die eind 2020 gereed is. Vervolgens heeft Roberto Traversari (TNO) een presentatie gegeven over het tot stand komen van de sectorale routekaarten care en cure en is hij ingegaan op de uitgangspunten en achtergronden. Ook heeft Roberto een doorkijkje gegeven hoe je tot een portefeuilleroutekaart kunt komen, en is ingegaan op de rol van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) (www.dezorgduurzaam.nl). Door het St Jansdal ziekenhuis is samen met Enodes (projecteider wijkgerichte aanpak gemeente Lelystad) ingegaan op de kansen die de portefeuilleroutekaart en het warmteplan van de gemeente bieden als deze trajecten bij elkaar komen. Vanuit het Milieuplatform Zorgsector is door Adriaan van Engelen ingegaan op de tools waarmee eenvoudig het effect van maatregelen in de care en mogelijk bij categorale ziekenhuizen in beeld kunnen worden gebracht. Dit kan uitstekend dienen als onderlegger bij de discussie over de verduurzaming binnen zorgorganisaties. Deze tool is via het EVZ te benaderen. Begin 2020 zal ook een CO2-emissiereductie-rekentool voor de ziekenhuizen via het EVZ beschikbaar komen.

Als afsluiting is aan de hand van stellingen gediscussieerd over waaraan vanuit de sector behoefte is en hoe het EVZ daar een bijdrage aan kan leveren. Opvallend was met name het aantal aanwezigen dat vond dat er onderzoek moest komen naar de mogelijkheden en alternatieven voor luchtbevochtiging. Momenteel wordt dat doorgaans middels stoom ingevuld en dat is een belangrijk knelpunt om vergaand van het aardgas af te komen. Ook bleek slechts 50% van de aanwezigen reeds in dialoog te zijn met de gemeente om te verkennen welke mogelijkheden de warmteplannen van de gemeente bieden.

Als belangrijkste uitdaging om met CO2-emissiereducerende maatregelen aan de gang te gaan zien de aanwezigen onder andere de financiering en bekostiging van de benodigde investeringen, het creƫren van draagvlak binnen de organisatie, het betrekken van de bestuurders, de techniek en aanwezige kennis. Volgens de aanwezigen leeft verduurzaming onder zorgprofessionals minder dan bij bestuurders en facilitair- en vastgoedmedewerkers. Ongeveer 95% van de respondenten verwacht voor eind 2020 een portefeuilleroutekaart te hebben opgesteld. Ook hebben de aanwezigen nog een groot aantal onderwerpen aangedragen waar de NVZ een rol bij zou kunnen spelen. Dit betreft o.a. informatieoverdracht, delen van goede voorbeelden, duurzaamheid op de agenda van de bestuurders krijgen, oplossingsrichtingen voor de financiering en bekostiging van niet-rendabele maatregelen en eenduidige en consistente regelgeving.

Verslag routekaartbijeenkomsten care

Lees hieronder het verslag van de CO2-routekaartbijeenkomsten voor de care die op 9 november, 13 november en 25 november 2019 plaatsvonden.

Gemist? Er wordt nog een bijeenkomst voor care-instellingen gepland op 21 januari 2020. Zie de pagina bijeenkomsten.

Verslag routekaartbijeenkomsten care.pdf

Klimaat- en Energieverkenning 2019 gepubliceerd

"De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en komt in de plaats van de eerdere Nationale Energieverkenningen (NEV)."

https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2019

Het expertisecentrum verduurzaming zorg in Bouwen aan de zorg

Periodiek worden vanuit het expertisecentrum verduurzaming zorg columns geschreven voor het platform over bouw en ontwikkeling in de zorg; Bouwen in de zorg. Volg de link hieronder voor de eerste van deze artikelen die de kaders van het expertisecentrum schetst.

https://www.bouwenaandezorg.eu/artikel/expertisecentrum-verduurzaming-zorg-ondersteunt-de-zorgsector-op-weg-naar-duurzame-gebouwen/

Persbericht lancering expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Doc2024 Persbericht EVZ JP 3_10_2019 V4.pdf

Slides presentatie 'Verduurzaming Zorg' - Congres Green Deal Duurzame Zorg 10-10-2019

Doc2026 V2.pdf

Tijdens de themasessie "Van sectorale routekaart cure naar portefeuille-routekaart" waren ca. 30 deelnemers aanwezig. Als aftrap heeft TNO een korte presentatie gegeven over de achtergrond en het tot stand komen van de sectorale en portefeuille-routekaarten. Vervolgens heeft Rijnstate aangegeven hoe het opstellen van een portefeuille-routekaart hun helpt in de toekomstige keuzes m.b.t. het aanpassen, afstoten en nieuw realiseren van vastgoedlocaties. Tijdens de open en constructieve discussie bleek dat een aantal ziekenhuizen reeds bezig is met hun portefeuilleroutekaart. De belangrijkste discussie ging met name over de uitgangspunten betreffende CO2-emissiefactoren, het karakter van de portefeuille-routekaart (verplichten of vrijblijvend), de routekaart in relatie tot de andere verplichtingen zoals de informatieplicht en EED-rapportage en hoe moet worden omgegaan met huur- en verhuurpanden.

Nieuwsbericht RVO over het Kennis- en Innovatieplatform maatschappelijk vastgoed. Lees meer via https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sectoren-slaan-handen-ineen-om-vastgoed-te-verduurzamen